Despre noi

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor (denumit în continuare Serviciu) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă Serviciului.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Dobrogea” (ADI Dobrogea) a fost constituita in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005.

Asociatia s-a constituit ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, prin efectul Legii nr.215/2001, republicata, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza pe baza Statutului, conform Hotararii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice „Dobrogea” a fost constituita pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 09.06.2009, conform extrasului din Registrul Fundatiilor si Asociatiilor.